KRYTERIUM KAMIONKI 2020

O TYTUŁ MISTRZA KRYTERIUM

 1. DEFINICJA ZAWODÓW

1.1. Górski Konkurs Samochodowy pn. “38 KRYTERIUM KAMIONKI” zostanie zorganizowany na trasie

Kamionki - Przełęcz Jugowska o długości 6,3 km i różnicy wysokości 270 m.

1.2. Zawody zostaną przeprowadzone w dniu 15 listopada 2020r.

 1. UCZESTNICY – ZGŁOSZENIA

2.1. Uczestnikami zawodów mogą być wyłącznie kierowcy.

2.2. Formularz Karty Zgłoszenia (PDF aktywny) będzie opublikowany na stronie www.kryteriumkamionki.pl

2.3. Wypełnioną Kartę należy przesłać Organizatorowi wraz z dokonaniem przedpłaty wpisowego (130 zł).

2.4. Otwarcie Listy Zgłoszeń nastąpi w dniu 10 października br. o godz. 12.00 równolegle z podaniem konta

bankowego dla przedpłaty.

2.5. O przyjęciu zawodnika do Wyścigu decyduje kolejność przesłania Karty Zgłoszenia.

2.6. Komunikaty dotyczace zapisów i Listy Zgłoszeń publikowane będą na oficjalnej Stronie Organizatora.

2.7. Biuro Konkursu będzie czynne w dniu zawodów w Kamionkach przy hotelu „Czarny Rycerz“ od godz. 7.00.

 1. UBEZPIECZENIE - NNW Sport

3.1. Każdy zawodnik powinien być ubezpieczony od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków osób

uczestniczących w imprezach sportowych - NNW Sport. Jest to ubezpieczenie indywidualne i dobrowolne.

Polisę ubezpieczeniową wystawia każda Agencja Ubezpieczeniowa na okres trwania zawodów.

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

4.1. Do Wyścigu zostanią dopuszczeni kierowcy posiadający aktualne Prawo Jazdy.

4.2. Zawodnik bierze udział w Wyścigu na własne ryzyko i własną odpowiedzialność.

 1. WYPOSAŻENIE ZAWODNIKA

5.1. Zawodnik musi być wyposażony w kask ochronny stosowany w sportach samochodowych.

5.2. Zawodnik musi być ubrany w rajdowy kombinezon sportowy lub serwisowy.

 1. WYPOSAŻENIE SAMOCHODU

6.1. Do udziału w Wyścigu zostaną dopuszczone samochody osobowe z ważnym Dowodem Rejestracyjnym

i aktualnym wpisem Badania Diagnostycznego oraz ubezpieczeniem OC.

6.2. Samochód musi być wyposażony w klatkę bezpieczeństwa (J. FIA), fotele kubełkowe i pasy 4-punkt.

6.3. Każdy samochód musi być wyposażony w dwie ręczne gaśnice o masie 2 kg środka gaśniczego każda,

z aktualną datą ważności oraz trójkąt ostrzegawczy.

 1. BADANIE KONTROLNE

7.1. Każdy kierowca obowiązany jest przedstawić podczas BK: prawo jazdy i dowód rejestracyjny samochodu.

7.2. Kontrola będzie dotyczyła głównie elementów bezpieczeństwa samochodu.

7.3. Badanie Kontrolne nie stanowi potwierdzenia, że samochód spełnia techniczne warunki dopuszczenia

do ruchu i nie może być utożsamiane z kontrolą przeprowadzaną na Stacji Diagnostycznej.

 1. PODZIAŁ NA KLASY

8.1. Samochody dopuszczone do Konkursu, zostaną podzielone na klasy w zależności od pojemności silnika:

GK 1 - do 903 ccm

GK 2 - od 904 do 1300 ccm

GK 3 - od 1301 do 1600 ccm

GK 4 - od 1601 do 2000 ccm

GK 5 - pow. 2000 ccm

8.2. Nominalna pojemność silników doładowanych pomnożona zostanie przez współczynnik

1,7 z zapłonem ZI oraz 1,5 z zapłonem ZS(diesel).

8.3. Klasę stanowi min. 5 samochodów dopuszczonych do startu przez Badanie Kontrolne.

8.4. W przypadku mniejszej od pięciu ilości załóg w klasie, zostaną one przeniesione do klasy

bezpośrednio wyższej.

 1. PRZEBIEG KONKURSU

9.1. Zawody będą obejmowały:

- pięć przejazdów konkursowych - z pomiarem czasu przejazdu (do 0,01 sek.).

9.2. Start do przejazdów wyścigowych nastąpi w kolejności nadanych numerów startowych w odstępach

jednominutowych.

9.3. Strefa Mety objęta jest specjalną procedurą, która zostanie omówiona na odprawie zawodników.

9.4. Każdy przejazd konkursowy będzie poprzedzony kontrolą trasy prowadzoną przez pilota zawodów.

9.5. Podczas powrotu zawodników na Start, nie wolno wyprzedzać Pilota prowadzącego kolumnę.

 1. KLASYFIKACJA

10.1. Klasyfikacja indywidualna zawodników sporządzona będzie w oparciu o sumę uzyskanych czasów

z wszystkich przejazdów konkursowych.

10.2. Klasyfikacja przeprowadzona zostanie wyłącznie w poszczególnych klasach.

10.3. Tytuł Mistrza Kryterium zostanie przyznany w klasie liczącej pięciu lub sześciu zawodników, którzy wystartują

w pierwszym podjeździe

10.4. Tytuł Mistrza i Wicemistrza Kryterium zostanie przyznany w każdej klasie liczącej min. siedmiu zawodników,

którzy wystartują w zawodach.

 1. ZAPOZNANIE Z TRASĄ

11.1 Każda Kierowca może objechać i opisać trasę wyścigu w dniach poprzedzających termin zawodów.

11.2 Podczas objazdu zapoznawczego należy bezwzględnie przestrzegać przepisy Kodeksu Drogowego.

11.3 Zakazuje się wykonywania objazdu i opisu trasy wyścigu samochodem z wyposażeniem rajdowym.

 1. ZAKAZ TRENINGU

12.1 W dniu zawodów w godz. 7.00 - 9.00 obowiązuje całkowity zakaz poruszania się samochódow rajdowych

po trasie wyścigu: Kamionki - Przełęcz Jugowska.

 1. TOR JAZDY

13.1. Tor jazdy samochodu zawodnika powinien przebiegać wyłącznie po nawierzchni asfaltowej trasy Wyścigu.

13.2. Sytematyczne niszczenie pobocza drogi na zakrętach spowoduje bezwzględne wykluczenie zawodnika

z zawodów.

13.3. Kontrolerzy toru jazdy zawodników nie będą oznakowani i będą się przemieszczać po całej trasie Wyścigu.

 1. PROTESTY I WYJAŚNIENIA

14.1. Wątpliwości dotyczące zapisów pomiaru czasu należy zgłaszać Organizatorowi natychmiast po zauważeniu

rozbieżności wyników.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

15.1. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzalności za szkody i straty w stosunku do załóg i ich mienia,

jak również spowodowanych przez nich pośrednio lub bezpośrednio szkód w stosunku do osób trzecich

i ich mienia.

 1. KOMUNIKATY OFICJALNE

16.1. Niniejszy Regulamin jest głównym zbiorem przepisów obowiązujących w Kryterium Kamionki.

16.2 Wyniki bierzące i klasyfikacja będą publikowane w internecie oraz na tablicy ogłoszeń.

16.3 Nazwa zawodów „Kryterium Kamionki“ objęta jest prawem autorskim.

Andrzej Dobosz

ORGANIZATOR

tel. 729-862-666

KRYTERIUM KAMIONKI

PROGRAM ZAWODÓW

godz. 7.00 - Biuro Zawodów

godz. 7.30 - Badanie Kontrolne

godz. 8.30 - Ogłoszenie listy startowej

godz. 9.00 - Odprawa zawodników

godz. 9.30 - I-szy podjazd konkursowy

godz. 11.00 - II-gi podjazd konkursowy

godz. 12.30 - III-ci podjazd konkursowy

godz. 14.00 - IV-ty podjazd konkursowy

godz. 16.30 - V-ty podjazd konkursowy

godz. 18.00 - Ogłoszenie wyników oficjalnych